بازم از چهار صبح گذشت !! روزا میگذرن … ! #این_نیز_بگذرد