#بارونگردى چقدر دلمون واسه اهواز بارونى تنگ شده…واسه روزاى ابرى اش…واسه نم نم بارونهاى خنک اش…ببار دیگه آسمون