این یک عکس یا نقاشی نیست تابلوفرشِ زیبای بافت سردرود , عشایرِ آذربایجان در حال کوچ