این ویدیو را از سرپل ذهاب برای ما فرستاده اند. این مخاطب در موردکیفیت آب توضیح می دهد. پیامگیر ما در تلگرام bbcshoma