این خانم ۵ دقیقه تو صف وایساده بوده تا اینکه مامور کنترل فروشگاه میاد بهش میگه سه نفر جلوی ‌ایش مجسمه هستند