این بنای تاریخی در کشور پرو قرار دارد اما این پله های بلند برای چه کسانی ساخته شده!؟ در افسانه ها از انسان های غول پیکری به نام نفیلیم یاد شده است[email protected]