اینکه هنوز منتظرم صدام کنی تا با جانِ دل برگردم، یِ کم احمقانستُ زیاد توهم‌برانگیز نه؟! خب میدونی! من یِ احمقَ‌م که هربار گذاشتی رفتی فقط با خاطره‌هایِ بودنت، نبودنت رو ادامه دادم! هیچوقت نگفتم بدونِ تو میمیمرمُ این حرفا! ولی هربار بهت گفتم بدونِ بود

اینکه هنوز منتظرم صدام کنی تا با جانِ دل برگردم، یِ کم احمقانستُ زیاد توهم‌برانگیز نه؟! خب میدونی! من یِ احمقَ‌م که هربار گذاشتی رفتی فقط با خاطره‌هایِ بودنت، نبودنت رو ادامه دادم! هیچوقت نگفتم بدونِ تو میمیمرمُ این حرفا! ولی هربار بهت گفتم بدونِ بود