اینو سومالیایی ها ببینند قطعا واسمون کمک مردمی میفرستند :))فقط قیافه پسره ((((:@Aalijnab