اینفوگرافی | میزان موفقیت دولت یازدهم به روایت دانشگاه مریلند@akharinkhabar