اینجازمین است جایی که قیمت یک عشق تا عشق دیگر… یک قهره ساده است…..