ایـــــــــن هوای بارونی انگـــــــــــاری یه چیش کمه منم دلم شکسته پس بغضم چرا نمیشکنه؟ روزگـــــــــــــــار ادمو زجــــــرمیده تامردش بشی خیلی درد داره یـــــه روز شرمنده قلبت بشی روی سنگ قبره من داره بارون میباره روی گونه های تو درشو جامیزاره ،رد

ایـــــــــن هوای بارونی انگـــــــــــاری یه چیش کمه منم دلم شکسته پس بغضم چرا نمیشکنه؟ روزگـــــــــــــــار ادمو زجــــــرمیده تامردش بشی خیلی درد داره یـــــه روز شرمنده قلبت بشی روی سنگ قبره من داره بارون میباره روی گونه های تو درشو جامیزاره ،رد