اگه یه روز نبودم یادت باشه که خورشید فقط اونى نیست که تو آسمونه ! خورشید زیاد داریم ! بعضیاشون بالا میمونن بعضیاشون میان پایین و میذارنشون تو یه جعبه که نورش چششون و نزنه ! حتى زمینم همین یکى نیست ! یکى دیگه هم داریم عین همین ! اگه تا حالا نمیدونستى

اگه یه روز نبودم یادت باشه که خورشید فقط اونى نیست که تو آسمونه ! خورشید زیاد داریم ! بعضیاشون بالا میمونن بعضیاشون میان پایین و میذارنشون تو یه جعبه که نورش چششون و نزنه ! حتى زمینم همین یکى نیست ! یکى دیگه هم داریم عین همین ! اگه تا حالا نمیدونستى