اگه نتیجه ای که میخوای رو نمیگیری، اولین جایی که باید نگاه کنی عادات و روتین روزانه ی زندگیته!! عاداتت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کنه… #انگیزشی #مثبت #موفقیت