اگه موزیکو از ورزشکاراى دنیا بگیرى همشون نصف میشن !!! ریتم تو ورزش و تو موسیقى یکیه