اگه خیلى خوب باشه راحت بدستش نمیارى ! اگه راحت بدستش آوردى پس خیلى خوب نیست ! اگه لیاقتت رو داشته باشه ، کم نمیاره ! اگه تو کم بیارى ، تو لیاقتش رو ندارى ! حقیقت اینه که همه بالاخره یه جورى اذیتت مى کنن فقط باید اونایى رو پیدا کنى که ارزش اینو داشته