اگه بهت احترام گذاشتن بهشون احترام بذار! اگه بهت احترام نذاشتن باز بهشون احترام بذار! اجازه نده عملکرد دیگران از ادب تو چیزى کم کنه، چون تو نماینده ى وجود خودت هستى نه دیگران@serfan_jahate_ettela