اگه بهت احترام گذاشتن بهشون احترام بذار! اگه بهت احترام نذاشتن هم باز بهشون احترام بذار! اجازه نده عملکرد دیگران از ادب تو چیزى کم کنه،چون تو نماینده وجود خودت هستى نه دیگران#تلنگر