اگر کودک پرسید:خدا کیستازاوصاف خداوندومقایسه‏ٔ او بادیگران استفاده کنیدمثلا بگوییدخداکسی است که مهربانی‏اش ازپدر و مادرهم بیشتراستوهمیشه هواتو داره