اگر قصد رقابت داری، بهتر است با چه فردی رقابت کنی‼ ️⁉ ️