اگر شاد بودیآهسته بخند تا غم بیدار نشوداگر غمگین بودیآهسته تر گریه کنتا شادی نا امید نشود!