اگر زوجی درکره شمالی قصد ازدواج داشته باشندباید درخواست ازدواج شامل نحوه آشنایی، عاشق شدن وتوضیحات کامل رابه وزارت اطلاعات و امنیت کره بدهند تادر صورت تایید،مجوز ازدواج صادر شود