* اگر خوب نگاه کنیم ، انگشت اشاره بهار آسمان را نشان می دهد .

#بهار ،#آسمان ، #انگشت_اشاره ، #علیرضا_چخماقی