اکران فیلم شوریده نیوشا ضیغمی با چند سال تاخیر باعث شد که از این فیلم استقبال زیادی نشود. وی سپس در فیلم های مواجهه، گناه من، بازی کرد که این دو فیلم هم با چند سال تاخیر و به صورت محدود اکران شدند.


Warning: file_get_contents(http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=firefox&client=firefox&hl=en-US&q=%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7+%D8%B6%DB%8C%D8%BA%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D8%B4%D8%AF+%DA%A9%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF.+%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D9%BE%D8%B3+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%8C+%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D9%88+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%87%D9%85+%D8%A8%D8%A7+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1+%D9%88+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A in /home/unmjjjjr/public_html/wp-content/themes/fotoya.v3/functions.php on line 13