. این ویدیو را شهرام از روى #لنج فرستاده که معطل ماندن لنج هاى ایرانى در خور #دوبى را نشان مى دهد. او میگوید: قبلا اوضاع بهتر بود اما بیشتر از یک سال است که معطلى چهار، پنج روزه شده . مسیر دریایى این لنج ها از ایران تا #امارات حدود سه روز طول میکشد.