این مخلوق حرکت ملت ایران است !! یعنى مردم ایران با اعمالشون ، با معرفتشون ، با موفقیتشون با حرکتشون بتونن خانواده هاى آمریکایى رو متقاعد کنن و این باعث مرگه بى بند و بندارى و مرگ سیاست کثیف آمریکا باشه ، نه اینکه یکى یه شمشیر ورداریم بیوفتیم به جون

این مخلوق حرکت ملت ایران است !! یعنى مردم ایران با اعمالشون ، با معرفتشون ، با موفقیتشون با حرکتشون بتونن خانواده هاى آمریکایى رو متقاعد کنن و این باعث مرگه بى بند و بندارى و مرگ سیاست کثیف آمریکا باشه ، نه اینکه یکى یه شمشیر ورداریم بیوفتیم به جون