این متن اشاره به اربعین و همبستگى هاى بزرگه ما و اشاره به ایستادگى در مقابل تحریم ها داره و یعنى مردم ایران امروزه با تمام ایمان و از عمق جان با سیاست هاى امریکا مخالف هستند و بیشتر از همیشه براى اعتقادات خودشون ارزش قائلند !! وگرنه اگه غیر از این ب

این متن اشاره به اربعین و همبستگى هاى بزرگه ما و اشاره به ایستادگى در مقابل تحریم ها داره و یعنى مردم ایران امروزه با تمام ایمان و از عمق جان با سیاست هاى امریکا مخالف هستند و بیشتر از همیشه براى اعتقادات خودشون ارزش قائلند !! وگرنه اگه غیر از این ب