این خانم زیر نظر مشاور طب سنتی تونسته در عرض ١۴٠ روز ١۵ کیلو کم کنه