این جلدو دوست داشتم ولى نوشته هاشو لوگوهاشو کلا کیفیتش یکم مشکل داره !! یکم که چه عرض کنم خیلى