اینکه حقایقو بهت میگم فقط واسه اینه که قوى تر شى !! اولش ناراحت میشى !! از من بدت میاد !! فحش میدى !! ولى بعدش هممون قویتر میشیم !! مى ارزه مگه نه ؟!؟