اینجورى تازه مال ما دماغ و گوش هم داره ☺️ داره باحال میشه ☺️ حالا هر چى بیشتر طراحى کنید ، چیزاى باحالترى هم درمیاد