او یک شعبده‌باز است؛حمله کی‌روش به اسدی با کلمات رمزی