اونور با هم ازدواج میکنن باهم میرن باشگاهاینجا همین که ازدواج میکنن دیگه مسواک هم به زور میزنن[email protected]