اونایى که همدوره ى ما بودن انقدر به در بسته خوردن که همشون ول کردن رفتن … ! سالهاس که رفتن !!! الان لاى مى مى و مامائن !! زبون نو ، فرهنگ نو ، زندگیه نو !! ما خیلى پرو بودیم که هنوز وایسادیم !! تو عمق تاریکى