اولین عکس گرفته شده از خورشید در حدود صد و هفتاد سال پیش, توسط فیزیکدانان فرانسوی لوئیس فیزو و لئون فوکال در سال هزار و هشتصد و چهل و پنج میلادی