انقدر همه چی ایتر نتی شده ه ه ه ه میوه خریدن اینتر نتی? آژانس گرفتن اینترنتی? لباس خریدن اینتر نتی? وووو…. کم مونده نماز جماعت هم اینترنتی بشه