انتظار خبرنگاران برای اعلام کاندیدای نهایی شهر تهران تا دقایقی دیگر گزینه نهایی شهرداری تهران از سوی منتخبین شورای شهر پنجم انتخاب می شودصرفا جهت اطلاع :@serfan_jahate_ettela