امیر میگه برو ما میگیم چشم امیر میگه بمون ما میگیم چشم امیر میگه بگیر ما میگیم چشم امیر بگه بمیییییییر ما میدیم نعش با ولایت تا شهادت