امروز مورخ پنجشنبه ٢۵ آبان، از ساعت ٩ صبح آماده به دریافت کمک هاى شما هستیم