امروز روز عیده همه این نوا بگیرید عیدی تون و از دست امام رضا بگیرید دل شده هوایی