امروز در #شمابحث تغییر نظام حکومتی ایران از ریاستی به پارلمانی دوباره مطرح شده است. دو نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران گفته اند که گروهی از نمایندگان قصد دارند از رهبر ایران تقاضا کنند دستور بازنگری در قانون اساسی را به منظور صادر کند. در صورت