امروز در برنامه هشتگ شما درباره تخریب ساختمانها و به ویژه پروژه مسکن مهر در زلزله اخیر غرب ایران صحبت می‌کنیم. چرا ساختمانهای نوساز، حتی دولتی مانند بیمارستانها و مدارس، تخریب شده یا آسیب جدی دیده‌اند در حالی که در بعضی موارد ساختمانهای خصوصی‌ساز در

امروز در برنامه هشتگ شما درباره تخریب ساختمانها و به ویژه پروژه مسکن مهر در زلزله اخیر غرب ایران صحبت می‌کنیم. چرا ساختمانهای نوساز، حتی دولتی مانند بیمارستانها و مدارس، تخریب شده یا آسیب جدی دیده‌اند در حالی که در بعضی موارد ساختمانهای خصوصی‌ساز در