# امروز حواس شهر پرت برف است حواس من اما، هنوز درگیر گرمی دستان توست…☺