امروز بعد کلى رژیم و درد کشیدن و رسوب زدایى و خروج میرم یه پایى به توپو یه تنى به وزنه میزنم ببینم چند چندیم