امام جعفر صادق میفرمایند :دستی که فیروزه به همراه داشته باشد فقیر نمیشود ودعایش مستحاب خواهد شد نمونه های جواهرات فیروزه دیدن کنید