امام باقر علیه السلام: هرکس جگر تشنه اى را، از حیوان و غیرحیوان، سیراب کند، خداوند در آن روزى که هیچ سایه اى جز سایه او نیست، سایه اش دهدمیزان الحکمه جلد7 صفحه308