الواح کشف شده در عراق نشان میدهد که منجمان بابلى 1400 سال قبل از اینکه ریاضیدانان اروپایى دیفرانسیل را اختراع کنند، آنها از دیفرانسیل برای پیدا کردن سیاره مشتری استفاده کرده بودند[email protected]