اکنون، ایستگاه مرکزى انجمن سرآغاز همدلى زیتون کارمندى، سیتى سنتر مهزیار @saraghaz_hamdeli آدرس ایستگاه هاى جمع آورى کمک هاى غیر نقدى براى زلزله زدگان کرمانشاه