. افسوس .. . که این روزها .. . نفس زدن هایمان ؛ . برای آبادانی دنیاست .. . چه به حال دل آمده که بوی ماندن میدهد . عکس نوشته جالب نفس افسوس دنیا آخرت دفاع ادامه دارد