اعتراض نمادین ایرانیان مقیم سوئیس به برخورد جمهوری اسلامی با معترضان .مکان: شهر برن، پایتخت سوئیس روبروی کازینو پلاتز عکس را تمارا فرستاده است.