استفاده ى دستکش تو شهر خیلى مهمه ! مخصوصا واسه خانم ها !! ٧